گریۀ درخت

Feb 25, 2019 | هنر و ادبیات

رفعت حسینی

گریۀ درخت

   [ یک ]

غریوِ گریهٔ درخت را شنیده ای؟

و نعره های خشمِ کوه را

و آهِ بَرشده زدَردِ رود را !؟

   [ دو ]

. . . . . . .

   [ سه ]

به سرزمین من بیا

                    عزیزِمن

که بشنوی

        غریوِ گریهٔ درخت را

و نعره های خشمِ کوه را

و آهِ بَرشده زدردِ رود را !!

برلین

دوهزار و پانزده

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments