برای مادرم

Feb 15, 2019 | هنر و ادبیات

پروین پژواک


*
پَگاۀ باغ نارنج

بِیگاۀ کُرد شَفتَل
در گُل و بَل ساقه های نی نیشَکر
آنجا که سُرخرُود با خاک سُرخ رُود
گُلاب و نَرگس را سُرخروی و سَرفراز میسازد
مادر 
دخترک شد و با شَوپَرک
پرید آنسوی پُل پِلوان…
*

هفتم سپتامبر دوهزاروهژده میلادی/تورنتو-ویرجینیا
کلمات آمده درین شعر به همان شکلی است که در قریۀ باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، زادگاه مادرم با آن سخن گفته میشود.
تصویر: مادرم بی بی عفیفه پژواک یگانه فرزند استاد عبدالرحمان پژواک

گرافیک دیزاین فاطی شریف و دریا شینواری

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments