فراخوان خانه ی مولانا

Jul 2, 2018 | آرشیف 2016


فراخوان

خانه ی مولانا در فرانکفورت در نظر دارد به میمنت ده سالگی تاسیس خانه وتقریب سالگرد میلاد مولانا،

بزمی با سخن و شعر و سماع برگذار کند. این بزم دو بخش خواهد داشت.

 بخش نخست:

پس منظر خانه ی مولانا در فرانکفورت: تاریخچه، خاطره ها ، پیشنهاد ها.

بخش دوم:

بحث پیرامون اندیشه ، شعر و عرفان این مرد شاعرو عارف بزرگ.

 یاد داشت:

نوشته ها باید به زبان فارسی دری و یا آلمانی باشد.

نوشته ها نباید بیشتر از پانزده دقیقه وقت را احتواکند.

آخرین تاریخ فرستادن نوشته ها دهم ماه  اگست است .

تاریخ برگذاری آخر ماه سپتمبر ۲۰۱۸ است .

آدرس:

Maulana Haus

Postfach 55 03 30

60402 Frankfurt am Main

E-mail: khanemaulana@gmail.com

اعضای خانه مولانا، پیشاپیش از کسانی که در این برنامه سهم معنوی می گیرند؛ سپاگزار اند.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments