به اين چند داستان کوتاه گوش دهيد

 

برای شنيدن داستانها به پروگرام Real Audio Player  نياز است

 

 

 

نگارش و خوانش:

اکرم عثمان

 

 

نگارش و خوانش:

اکرم عثمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگارش: پروين پژواک

خوانش: هژبر شينواری

 

 

 

 

نگارش و خوانش:

اکرم عثمان

 

 

نگارش و خوانش:

اکرم عثمان

 

 

نگارش و خوانش:

اکرم عثمان

 

 

نگارش: پروين پژواک

خوانش: هژبر شينواری

 

 

 

 

 

 

 

نگارش وخوانش:

اکرم عثمان

 

 

نگارش و خوانش:

اکرم عثمان

 

 

نگارش و خوانش:

اکرم عثمان

 

 

نگارش: پروين پژواک

خوانش: هژبر شينواری

 

 

داستانهای گرد آورده شده در پائين به کوشش خانم فريده انوری برای برنامهء آزدای مجله؛ بخشی از راديوی آزادی،  تهيه و در سايت انترنت آن راديو به نشر رسيده است. اينک ما با اظهار سپاس از آزادی مجلهء راديويی و راديوی آزادی اين داستانها را پيشکش شما دوستان می کنيم که اميد مورد پسند قرار گيرند.

 

در دريچهء پائين روی نام داستان کليک کرده به آن گوش دهيد.

 

فـــردا