اين اشعار به خوانش داکتر اکرم عثمان در دههء چهل خورشيدی

 در ستديو های راديو افغانستان وقت، ضبط گرديده

 

 

    ای جنگل
عماد خراسانی   پر سوخته
فريدون مشيری   جادوی بی اثر
فريدون مشيری  

جام اگر بشکست

فريدون مشيری   چراغی در افق
نادر نادرپور   حماسهء غروب
نصرت رحمانی سنگفرش
عماد خراسانی شبهای دگر
فروغ فرخزاد   شعلهء راز
مهدی اخوان ثالث   قاصدک
فروغ فرخزاد   کاش چون پائيز بودم
هوشنگ ابتهاج (ه. الف سايه)   نگاه آشنا
     

 

اينجا کليک کنيد و اشعار بالا را پيهم بشنويد

 

 

 

 

 

 

 

Farda.org