شما با اشتراک يکساله در برابر شش شماره در واقع مصر ف ارسال مجله را از طريق پست می پردازيد.

 

برای سهولت هر چه بيشتر ، پول اشتراک تان را می توانيد به نشانی پستی مجله بفرستيد

 

سويدن                                 150 کرون سويدنی

کشور های عضو اتحاديهء اروپا    25 يورو

ساير کشور ها                        30 دالر امريکايی

 

حساب های بانکی

برای مشترکين در سويدن
Postgiro: 4456871-5

برای مشترکين خارج از سويدن
Nordea Bank

 Account No. 300 9 17 01325

 

 

 

صفحهء گذشته