Farda فـــــردا

 

 

فـــردا ديدگاه های شما را پيرامون رمان کوچهء ما در اينجا منتشر می سازد

 

 

 

 

 

نشانی ناشر برای
دريافت کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيرامون رمان کوچهء ما

 

چون داستانکوچهء ما از بسکه مزایای گوناگون دارد، باید آنرا شش جهت شمرد، که متن آن مملو ازسیاست، ادبیات، تاریخ و مقایسات وقضاوتها وغیره میباشد. نوشتن دربارهء مزیت هریک از زوایای داستان کارمشکلی است. بهترآنست که کتاب دوجلدهء یک هزار وپنجصدصفحه یی را درنهایت درجه خلاصه نموده ویک ابسترکت ساده رابه خوانندگان ترسیم نماییم. ...

داکتر عنايت الله شهرانی