فـــردا مجله ای روشنگر، ملی و آينده نگر است که فقط به قاطبه ملت افغانستان متکی است.

فـــردا وابسته هيچ جريان سياسی نيست و مشی مستقلش را که دفاع از دموکراسی و آزادی های اساسی مردم است اشاعه و تبليغ می نمايد.

فـــردا مدافع فرهنگ ملی و انسانی است و هرگونه تنگ نظری قومی، فرقه ای و عقيدتی را رد می کند.

فـــردا منشأ حاکميت ملی را اراده بالاستقلال مردم افغانستان می داند و از همين موضع در پی حل مشکل کنونی وطن ماست.

فـــردا هوادار عدالت اجتماعی، و تساوی کامل فرصتها و امکانات برای تمام اقشار، گروه ها و لايه های اجتماعيست و از همين خواستگاه به مسايل عمومی می نگرد.

فـــردا مجله ايست انتقادی، اجتماعی و فرهنگی و متعهد در برابر آرمان های دموکراتيک که در شهر استکهلم از سوی کلوب قلم افغانها در اين شهر در هر دو ماه يکبار نشر می شود. 

شمارهء اول فردا در تابستان سال ۱٩٩٧ به  نشر رسيد.

 

 

 

(سپتامبر سال ۱٩٩٧)

در شرايط بحرانی کنونی که روحيه عدم اعتماد، شقاق و چند دستگی بر هموطنان ما سايه افگنده و به تبع جنگ داخلی، به گروه های مختلف تقسيم شده ايم ما اعضای  کلوب قلم افغانها در استکهلم ـ سويدن حل دشواری های ياد شده را در مشترکات فرهنگی احاد و عناصر ساختاری ملت خود سراغ می گيريم و به جد معتقديم که عليرغم سلطه زيانبار جهل و تعصب و کوتاه انديشی عده ای فرهنگ ستيز بر سياست های رسمی و غير رسمی کشور ما، فقط  تکيه بر سنن وارزشهای والای ملی، تاريخی، مذهبی، منطقه ای و جهانی قادر است که دره های تنافر را بين ما پر  کند و وجدان مشترک ملی را احيا نمايد. 

ازهمين سبب ما به قلم اين شريفترين و بهترين کار افزار انسانها اقتدا کرده ايم و می کوشيم از راه تشکل و توحيد فرهنگيان ما از تمام گروه های قومی و مذهبی تا جايی که مقدور است مواضع متفاوت را با هم نزديک کنيم، موارد  وفاق ملی ـ ميهنی را بالا بکشيم و بر خط کشی های حقار تبار موجود خط بطلان بکشيم.

سمت گفتمان ما، عقلانيت روشنمند است که جوهر همسويی های جهانيست. ما به اتکای اعلاميه حقوق بشر، بخصوص مفاهيم فرهنگی مندرج در آن، می کوشيم اين تعادل در جامعه را پی بگيريم و بر دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی مهر تائيد بگذاريم.

 

به صفحهء اول