پــــــرتو نـــــادری
 


 پرتو نادری در سال ۱٣٣۱  در دهکدهء  جر شابابا ولسوالی کشم بدخشان ديده به دنيا گشود.
دورهء ميانه مکتب را در ولسوالی خود خواند و ليسه را در دارالمعلمين کابل به پايان رسانيد. به سال ۱٣۵۰ شامل دانشگاه کابل گرديد و در  دانشکدهء ساينس در رشتهء زيست شناسی به آموزش پراخت. همزمان به آموزش دوره های از کيميا (شيمی) و زمين شناسی نيز پرداخت  و سال ۱٣۵۴ از آن دانشگاه مدرک ليسانس بدست آورد.
پرتو نادری از سال ۱٣۵۴ بدينسو با نوعی با شعر و ادبيات رابطه داشته.

تاکنون پارهء از شعر های پرتو نادری به زبان انگليسی ترجمه و انتشار يافته است. از چند سال بدينسو نوشته های وی به گونهء  پراگنده در نشريه های برون مرزی از افغانستان، از جمله مجلهء فــــردا ـ نشريه کلوب قلم افغان ها ـ  و نشريه های ايرانی در ايران و اروپا به چاپ رسيده است.

پرتو نادری عضو شورای مرکزی انجمن نويسنده گان افغانستان می باشد.

 تا حال دوبار از کانون حکيم ناصر خسرو بلخی جايزهء نخست در بخش شعر را بدست آورده. به همين گونه به مناسبت روز مادر از موسسهء عالی نسوان يک بار جايزهء دوم و بار ديگر جايزهء اول را صاحب گرديده. يک بار هم از وزارت اطلاعات و فرهنگ نيز جايزه دوم ادبی را حايز گريده.

پيش از پيروزی طالبان، در سال 1996 ، بر کابل در انجمن نويسنده گان افغانستان کار می نموده که بعد به پشاور پاکستان آواره گرديده و تا حال دراين اندوه شهر به سر می برد.

 از پرتو نادری اين گزينه ها  تا کنون به چاپ رسيده است:

۱ ـ  "قفلی بر درگاه خاکستر" چاپ شده در انجمن نويسنده گان افغانستان.
٢  ـ" سوگنامه يی برای تاک" چاپ شده در انجمن نويسنده گان افغانستان.

٣  ـ
" آنسوی موج های بنفش" چاپ شده در پشاور.
۴  ـ " تصوير بزرگ، آئينهء کوچک" چاپ شده در پشاور.
۵  ـ " از واژه های اشک تا قطره های شعر"  ديد گاه ها در ارتباط به شعر امروز افغانستان چاپ شده در آلمان.

پرتو نادری نوشته های زير را آمادهء چاپ دارد:

۱ ـ " سيگار نيم سوخته"  گزينهء شعر ها.
٢  ـ "عبوری از دريا و شبنم" تحقيقاتی در زمينه ادبيات شناسی ی نقد ادبی.
٣  ـ"يک آئينه و چند تصوير" پژوهشی در زمينهء ادبيات شناسی و نقد ادبی.
۴  ـ گزارش های ادبی ـ فرهنگی.
۵  ـ "پيش درآمدی بر طنز نويسی فارسی دری در افغانستان.
٦  ـ گزينه يی از شعر های کلاسيک و به همين گونه يک رشته مقاله هايی که بزودی آماده چاپ خواهد گرديد.

نوامبر سال ٢۰۰٢

 

صفحهء گذشته