شب های شعـر، قصه و موسيقی


کلوب قلم افغانها در استکهلم با همکاری مرکز بين المللی فرهنگ، در هفتهء اخير هر ماه نشست هنری ـ ادبيی را راه اندازی می کند که جمع بزرگی از  فرهنگدوستان در آنجا حضور بهم می رسانند.
 فرهنگيان ما می توانند  با اشتراک فعالانهء خويش اين نشست ها را غنای بيشتر بخشند.
 برای کسب معلومات بيشتر، می توانيد ازطريق تلفون و يا پست اکلترونيکی با ما به تماس گردييد. 

 

 

روان استاد حسين نوربخش را شاد آرزو ميبريم
 

رحيم غفوری مدير مسئول مجلهء فــــردا پيام همدردی کلوب قلم افغان ها در استکهلم را در رابطه به درگذشت آقای حسين نوربخش در مجلس يادبودی که از سوی کانون فرهنگی آفتاب و ديگر فرهنگيان و فرهنگدوستان ايرانی، در ماه اگست سال 2002  در استکهلم راه اندازی شده بود به اين شرح  به خوانش گرفت:

کـــــاروان شهيد رفت از پيش
وان ما رفته گير و می انديش
از شمــار دو چشـم يک تن کم
و شمــار خــرد هــزاران بيش

 درگذشت دردناک استاد حسين نوربخش برای منسوبان کلوب قلم افغانها ضايعه بزرگ و جبران ناپذير است ـ بزرگ از آن جهت که ما برادر ارشد و رزمنده ای نستوده و همصدای بسيار مهربان را از دست داديم.
او بود که
 بعد از سده های متمادی، به يادمان داد که ملت های ما با هم بی واسطه برادر هستند و عمر ها با يک فرهنگ، با يک تاريخ و در يک جغرافيا زيسته اند.
او در حقيقت حافظهء تاريخی مشترک ما بود ـ حافظه ای وارسته از تعصب و تحجر ذهنی. انسان والا مقامی که در قفس تنگ نظری های قومی، نژادی و زبانی نمی گنجيد و سعدی وار ندا می داد:
بنی آدم اعضای يکديگر اند...
او طی معاشرت و مباشرت با کانون های آفتاب و قلم، از نو حلقات گسيختهء فرهنگی را استوار کرد و قبلهء مشترک آرمانی ما را نشان مان داد.
او برای ما کماکان نوربخش و نورانيست چه به آفتاب تعلق داشت و آفتاب نمی ميرد.
ممکن است همه چيز اتفاق بيافتد ولی يک چيز ممکن نيست ـ ممکن نيست که انسان های بزرگ و عاقل که سر های پرشور دارند از همه جا و از همه اعصار تاريخ رخت بربندند. برای ما نوربخش نمرده است چه به گفت سخنسرای بزرگ شيراز مرد نکو نام نميرنده است.
سعديا مرد نکو نام نميرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکويی نبرند
ما فقدان او را به کانون عزيز آفتاب و ديگر فرهنگيان ايرانی در ديار غربت تسليت می گوئيم و روان آن فرهيخته مرد را شاد آرزو ميبريم.

 

صفحهء گذشته