شب های شعـر، قصه و موسيقی


کلوب قلم افغانها در استکهلم با همکاری مرکز بين المللی فرهنگ، در هفتهء اخير هر ماه نشست هنری ـ ادبيی را راه اندازی می کند که جمع بزرگی از  فرهنگدوستان در آنجا حضور بهم می رسانند.
 فرهنگيان ما می توانند  با اشتراک فعالانهء خويش اين نشست ها را غنای بيشتر بخشند.
 برای کسب معلومات بيشتر، می توانيد ازطريق تلفون و يا پست اکلترونيکی با ما به تماس گردييد. 

 


ياد پروفيسور دکتور عبدالاحمد جــــــاويد گرامی باد!از شمار دوچشم يک تن کم
 وز شمار خرد هزاران بيش


در اين برههء حساس کشور که بيش از همه وقت نياز به وجود افراد خرد مند، فرهيخته، آگاه و بادرد در همه عرصه ها احساس می شود، از دست دادن انديشمندان و بزرگان علم و ادب ضايعه ايست جبران ناپذير. وبادرد و داغ که اين بار دست اجل، بزرگ مردی را از ما گرفت که شايد در دهه های متمادی ديگر شخصيتی با آنهمه  گسترده گی، در تاريخ علمی و ادبی وطن مان، افغانستان تکرار نشود. اين دانشمند  بی مانند، اديب والا، استاد گرانمايه و انسان نمونه  پروفيسر عبدالاحمد جاويد است که با صد افسوس امروز در بين ما نيست. لذا کلوب قلم افغان ها برای يادبود و برشمردن ابعاد فراوان علمی و انسانی  اين شخصيت ارزشمند، به تاريخ 25 اگست سال 2002  نشستی را ترتيب داده بود که جمع کثيری از فرهنگ دوستان و ارادت مندان دکتور جاويد فقيد در آن اشتراک نموده بودند.
در اين نشست آقايان پروفيسور بو اوتاس استاد زبان فارسی در دانشگاه اپسالا، دکتور محمد اکرم عثمان سرپرست کلوب قلم، دکتور تورج پارسی استاد دانشگاه اپسالا و ياور استوار سرپرست کانون فرهنگی رودکی دراستکهلم سخنرانی داشتند.
 

 تصاويری از اين گردهمايی


پروفيسور بو اوتاس، دکتور ايرج پارسی و دکتور اکرم عثمانگوشه ای از اين گردهمايیدکتور اکـــرم عثمان
سرپرست کلوب قلم افغانها در استکهلمپروفيسرو بو هوتاس
استاد دانشگاه اپسالادکتور ايرج پارسی
استاد دانشگاه اپسالاياور اســــتوار
 سرپرست کانون فرهنگی رودکیخانم   از همدوره های دکتور جاويد در دانشگاه تهران

 

صفحهء گذشته