شب های شعـر، قصه و موسيقی


کلوب قلم افغانها در استکهلم با همکاری مرکز بين المللی فرهنگ، در هفتهء اخير هر ماه نشست هنری ـ ادبيی را راه اندازی می کند که جمع بزرگی از  فرهنگدوستان در آنجا حضور بهم می رسانند.
 فرهنگيان ما می توانند  با اشتراک فعالانهء خويش اين نشست ها را غنای بيشتر بخشند.
 برای کسب معلومات بيشتر، می توانيد ازطريق تلفون و يا پست اکلترونيکی با ما به تماس گردييد. 

 

 

دکتور اسد الله حبيب در جمع فرهنگ دوستاندر ماه اگست سال روان، دکتور اسد الله حبيب، سفری به استکهلم سويدن داشتند که کلوب قلم، فرصت را غنيمت شمرده و به همکاری انجمن افغانها، يک نشست ادبی را راه اندازی نمود تا علاقمندان به ادب فارسی دری، از محضر اين اديب توانا استفاده ببرند. اين برنامه با اشتراک جمعی از ادب دوستان ، در يکی از سالن های اجتماعات فرهنگی در منطقهء شرهولمن برگزار گرديد. دکتور اسد الله حبيب پيرامون 
 خودشناسی از نگاه عرفان و عرفای اسلامی در جامعه مدنی معاصر با نقل قول های از مولانا جلال الدين محمد، بيدل، سعدی، حافظ و د ديگران، درنگی نمودند که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

آقای دکتور حبيب،  نکات دقِق و ارزشمندی را در اين بخش ها ارايه نمودند :

 1ـ نگرشی به ناهماهنگی تمدن و فرهنگ در جامعه بشری.

2ـ شعر پارسی يکی از بنيادين پايه های فرهنگی ما و شناخت جهانی  آن.

3ـ توجه جامعه غرب به شعر پارسی و مروری بر پژوهش های دانشمندان غربی چون: نيکلسون و مثنوی، ژول مول و شاهنامه، فريتزولوف و شاهنامه، برتلس و عرفان اسلامی، انه ماری شمل و اسلام و عرفان، برآون واته و تاريخ ادبياب فارسی و توجه سخنوران غرب به شعر پارسی چون فتز جرالد و خيام، گويته و حافظ و آند ره ژید و حافظ و......

بيان کوتاهی از سرنامه مثنوی ( بشنو از نی ) و شرحی در باره نيستان.

آشنايی با مقوله های خود شناسی، خود گذری، عشق و فنا و هومانيزم عرفانی از ديدگاه سخنورانی چون جلال الدين محمد، بيدل و حافظ و ديگران.

6ـ رمز "دل" در عرفان و جايگاه آن  در شعر عرفانی پارسی.  با نقل قول های از صايب، بيدل و خداوند گار بلخ حضرت مولانا جلال الدين بلخی.

ايشان در فرجام قسمت اول برنامه با يک آغاز ديگر ـ  به باز خوانی سرنامه مثنوی پرداختند.

بشنو از نی چون حکايت می کند 
از جدايی ها شکايت می کند

کز نيستان  تا مرا  ببريده اند 
از نفيرم مرد و زن ناليده اند

 تا:

 آتش است اين بانگ نای و نيست باد 
هر که اين آتش ندارد نيست باد!

 بخش دوم با پرش و پاسخ آغاز گرديد که با شور خاصی ادامه پيدا کرد. بخشی ازپرسش های مطرح شده:

 1ـ مگر می توان به خود شناسی عرفانی از طريق مطالعه و خوانش کتب پی برد؟

آيا در مورد ابوالمعانی بيدل پژوهش های کافی انجام يافته است؟
از نگاه شما چه عرصه های ديگر کار موجود است که  اولويت دارند؟

3ـ طور معرفت چگونه اثريست؟

بين سبک های خراسانی، عراقی و هندی چه فرقهايی هستی دارند؟

5ـ فرس باستان چگونه زبانی را می گويند.

 و چند پرسش ديگر.

 در فرجام به تقاضای يکی از حاضران  شعر " بشنو از نی " از دفتر " آتش در نارنجزار" قرائت شد.   

 

صفحهء گذشته