عبدالرحيم غفوری

او متولد سال 1966 در کابل افغانستان است.
رحيم تعليم يافته رشته هنر در افغانستان و ايران ميباشد. او در جريان تحصيل و پس از آن فعاليت های آموزشی را آغاز واز آن جمله چندين سال در ايران و پاکستان معلم هنر بوده و شاگردان زيادی را در اين عرصه تربيه کرده است. 
ترک وطن و زنده گی در غربت  وادارش نمود تا در عرصه هنر محدود نمانده و بخاطر علاقه ء فراوانی که به ادبيات و روزنامه نگاری داشت به تحصيل در اين رشته بپردازد. او به زودی به صحنهء فعاليت های عملی پا گذاشت و چندين سال در پهلوی کار با موسسات خبری، مدير مسئول مجله (جبهه) در پاکستان و عضو انجمن ادبی سيستان و بلوچستان ايران بود.    
مطالب، داستانهای کوتاه و اشعارش در نشريات مختلف ايرانی و افغانی اکثراً به اسم مستعار، به چاپ رسيده است. رحيم در پايان آواره گی های پيهمش ، گرفتار غربتسرای سوئد ميشود و بيش از دو سال بدون داشتن اقامت ميماند. اما بازهم آرام نمی نشيند وعلی الرغم آن بلاتکليفی، نخست دست به ايجاد اولين دور کورسهای هنری (نقاشی و خوشنويسی) برای جوانان
 ميزند و در شهرهای گوتنبرگ و استکهلم نمايشگاه های هنری برپا ميکند ـ سپس با اتفاق چند نويسنده برجستهء افغان و تعدادی تحصيل کرده های مقيم استکهلم، کلوب قلم افغانها در سويدن را راه اندازی مينمايند. او از پنج سال به اين طرف، مدير مسئول مجله (فردا) ارگان نشراتی کلوب قلم افغانها ميباشد و ضمناً به حيث معلم  زبانهای مادری دری و پشتو و مسئول سايت آموزشی زبانهای مادری در چوکات وزارت تعليم و تربيه سوئد، ايفای وظيفه مينمايد. او ازدواج کرده است و دارای يک پسر ميیاشد.

آدرس شخصی:

Bogsätra V7  1tr
127 38 Skärholmen
Stockholm

Tel/Fax:0046-8-6468604
Mobil:0046-70-4991178

r.ghafori@chello.se

rahimghafori@hotmail.com

 

 

صفحهء گذشته