عبدالناصر سکندری

 

ناصر  سکندری در سال 1962 در يک خانوادهء روشنفکر در شهر کابل بدنيا آمده است. درسال 1979 از ليسهء عالی استقلال در شهر کابل فارغ وبعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل فاکولتهء انجنيری دانشگاه کابل گرديده در سال 1984 بدرجهء فوق ليسانس تحصيلات خود را در رشتهء انجنيری ميخانيک به پايان رسانيده است. او در سال 1997 مجبور به ترک وطن و اختيار اقامت در سويدن گريده است. طی مدت اقامت در سويدن برعلاوهء لسان سويدی به فراگيری کار با کامپيوتر مبادرت ورزيده دوسال در بخش تخنيک کامپيوتر درس خوانده است و فعلاً خارج از رشته های مسلکی شامل کار می باشد. موصوف بعد از مهاجرت در سويدن با درک رسالت خويش در قبال حفظ و غنای کلتورافغانی و بخصوص زبان دری با کلوب قلم افغانها در استکهلم همکاری خود را آغاز نموده است.
 وی ازدواج نموده که ثمرهء آن دو پسر است.

نشانی پست الکترونيکی
nasir@bredband.net

 

 

صفحهء گذشته