فتـــــــــاح محمـــد

 

عبدالفتاح محمد در شهر قندهار به دنيا آمده.
تحصيلات ابتدائی را در قندهار و کابل، در ليسه های احمد شاهی و حبيبيه تمام نموده. 
بعداً شامل فاکولتهء انحنيری در دانشگاه کابل گريده و در رشتهء انجنيری ساختمان ليسانس بدست آورده.
چند سالی در وزارت انرژی آب و برق به صفت انجنير ساختمان ايفای وظيفه نموده.
فتــــاح محمد از سال 1988 بدينسو در سويدن زندگی می کند.
در سويدن مدت زمانی چون انجنيری ساختمان، مترجم زبان های پشتو و دری و معلم زبان مادری کار نموده.
همزمان با اجرای وظيفهء معلمی زبان مادری به آموزش در رشتهء کامپيوتر پرداخته و بعد از اتمام آموزش در همين رشته شامل کار گرديده.
فتاح محمد نظر به عشق سرشاری که به مردم و فرهنگ مردمش دارد از اوان تأسيس کلوب قلم افغانها در استکهلم يکی از اعضای بسيار فعال اين کانون فرهنگی بوده است.
وی همچنان عضو هيأت رئيسهء کميتهء سويدن برای افغانستان بوده و از جمله فعالين سابقه دار اين سازمان کمک رسانی به مردم افغانستان، می باشد.

 

نشانی پست الکترونيکی
abdul.fatah@telia.com

 

 

صفحهء گذشته