مسوولين و فعالين کلوب قلم افغانها

 

دکتور اکرم عثمان
( سرپرست کلوب قـلم )

فــتــاح محمــــــد

نـــادر عـمـــــــر
 

رحيـــم غـفـوری

ظاهـر افشــــــار

ناصر سکندری

همــايون مـروت

جــــواد فـــضــل

ميـــوند عـثمـــان

فريدون ســــخــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلوب قلم افغانها در استکهلم و نامهء فـــــردا
همه ديدگاه ها را به ديده ی قدر نگريسته
 چشم به راه نظريات، انتقادات و پيشنهادات شما می باشد


 


Email Address

info@farda.org

 

 نشانی پستی
 

FARDA
Box: 15029
104 65 Stockholm
Sweden

 

 


 

صفحهء گذشته