Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                                     همسایه
                                        فلمی از زبیر ارغند
                                                 نقدی از همایون کریمپور

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی به سومین جشنواره فیلم افغانستان در سویدن

   عبدالحسین دانش

 

 

 

 

 


از قهقه تا جنون
نقدِی از محمدشاه فرهود

 

 

 

 

 

 

                 

سیبی از بهشت و بزرگداشت واصف باختري از دیدگاه شاعره بانوی فرحیخته
 داکتر حمیرا نگهت دستگيرزاده   
   

 

 

 

 

 

 


گزارشی از برنامه ی نوروزی تلویزیون ملی در هامبورگ
 همایون مروت

 

 

 

 

 

 

              

 

                                          نقدی بر فلم تمثیل ناموس

                                فلمی از نیلوفر پذیرا


نوشته همایون کریمپور
hkarimpour@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

                      

مطالب و عکس از  دومین فستیوال فیلمهای افغانی در سویدن      

 

 

 

 

 

 

 


 

 

صفحهء اول